Δικαιολογητικά για επιστροφή κράτησης ΕΟΠΥΥ για Θανόντες συνταξιούχους.

   Αναζήτηση αναδρομικών ποσών επιστροφής κράτησης ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν 4501/2017, για θανόντες συνταξιούχους.

  Σχετικό: το Σ60/40/1561832/30.11.2017 Γενικό έγραφο της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α ( ΑΔΑΩΖΝ0465ΧΠΙ-ΦΒΔ )

  Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο, την επιστροφή ποσών που προέκυψαν από τον επαναυπολογισμό της κράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ από 1.1.2012 έως 30.6.2016 δικαιούνται να ζητήσουν οι νόμιμοι κληρονόμοι των θανόντων συνταξιούχων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. (ο κάθε δικαιούχος χωριστά χωρίς αναγραφή δικαιούμενου ποσού ) συνοδευόμενη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (πρόσφατο) του αποβώσαντα συνταξιούχου.

Σε περίπτωση διαθήκης: 1. Αντίγραφο αποσπάματος διαθήκης (επικυρωμένο) 2. Πιστοποιητικό αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς (πρόσφατο)

  Σε περίπτωση μη δημοσίευσης διαθήκης:  Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

Συν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντα.  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο έγγραφο αιτούντα. 3. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ  αιτούντα. 4. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμου αιτούντα. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει άλλο παρόμοιο αίτημα για τον ίδιο λόγο σε άλλη υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

  Η κατάθεση γίνεται στην υπηρεσία (γραφείο πρωτοκόλλου) ενώ για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής των δικαιούμενων ποσών θα ακολουθήσει ννεότερη ενημέρωση από την διοίκηση του ΕΦΚΑ.

  Για αποστολή (συστημένο) στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΦΚΑ Τ.ΥΠ/ΜΑ ΑΣΦ.ΕΝΤ.Κ.Σ ΤΑΠ-ΟΤΕ Αγ Κωνσταντίνου 16 τκ 10431