27-12-16 Αλλαγές με την αναπροσαρμογή των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

  Υπουργείο Εργασίας: Εντός των προσεχών δώδεκα μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναϋπολογισμού με την αναπροσαρμογή αυτών και η προσωπική διαφορά θα πρέπει να έχει αποτυπωθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) έως 01-01-2018. Ο νέος νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει το <<σπάσιμο>> των συντάξεων σε τρία κομμάτια, δηλαδή την εθνική σύνταξη, την ανταποδοτική και την προσωπική διαφορά που θα προκύψει από τον επαναϋπολογισμό. Η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν. 4387/16 προβλέπει έλεγχο των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκαν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και ορθότητα των απαιτούμενων για την αναπροσαρμογή στοιχείων των ηλεκτρονικών αρχείων, για τον επαναϋπολογισμό και την αναπροσαρμογή των συντάξεων σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.         

 Ποιες συντάξιες αφορά ο επαναϋπολογισμός: Η διαδικασία αναπροσαρμογής αφορά τις κύριες συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) φορέων αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι οποίοι εντάσονται στον ΕΦΚΑ από 1η Ιανουαρίου 2017 βάσει του άρθρου 53 του ν. 4387/2016 εκτός από τον ΟΓΑ ενώ εξαιρούνται και της Τράπεζας Ελλάδος.

                                                         ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Έτη  ασφάλισης    από        0  έως      15    ποσοστό  αναπλήρωσης       0.77%

  >>         >>             >>     15,01   >>    18          >>               >>                    0,84%

   >>        >>             >>     18,01   >>    21          >>               >>                    0.90%

   >>        >>             >>     21,01   >>    24          >>               >>                    0,96%

   >>        >>             >>     24,01   >>    27          >>               >>                    1,03%

   >>        >>             >>     27,01   >>    30          >>               >>                    1,21%

   >>        >>             >>     30,01   >>    33          >>               >>                    1.42%

   >>        >>             >>     33,01   >>    36          >>               >>                    1,59%

   >>        >>             >>     36,01   >>    39          >>               >>                    1.8%

   >>        >>             >>      39,01   >>   42         >>                >>                     2% 

Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζονται οι ήδη καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά τη 12η Μαίου 2016 συντάξεις. Συνεπώς συντάξεις για τις οποίες η συνταξιοδοτική απόφαση εκδόθηκε μετά τις 12/5/2016, όμως η έναρξη συνταξιοδότησης ανατρέχει σε προγενέστερη ημερομηνία και υπολογίζονται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, εμπίμπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων.

                                                           Τι θα συμβεί όταν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 5%

    Τι θα συμβεί όταν η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 5%    Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των στοιχείων που θα καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό αρχείο, οι φορείς κύριας ασφάλισης θα πρέπει στην συνέχεια να προχωρήσουν σε επαναϋπολογισμό των συντάξεων με χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα μικτά ποσά σύνταξης (ακαθάριστο ποσό) που θα προκύψουν με την χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου συγκρίνονται με τα μικτά ποσά σύνταξης (ακαθάριστο ποσό) που φορείς χορηγούν στους συνταξιούχους. Εάν η διαφορά που προκύπτει για κάθε συνταξιούχο μεταξύ αυτών των δύο ποσών συντάξεων είναι μικρότερη κατ' απόλυτη τιμή, του 5% επαληθευτεί η ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο και να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ώστε η απόκλιση να μην υπερβαίνει κατ' απόλυτη τιμή το 5%

                                 Υπολογισμός Εθνικής σύνταξης

 Η Εθνική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης και κυμαίνεται από 345,60 ευρώ (για χρόνο ασφάλισης μέχρι 15 έτη) έως 384 ευρώ (για χρόνο ασφάλισης 20 και πλέον ετών) 

                                Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης

Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης εφαρμόζονται τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4387/2016, με το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης να προκύπτει κλιμακωτά ανάλογα με τα έτη ασφάλισης που είχε ο συνταξιούχος κατά την συνταξιοδότητησή του

                                  Προσωπική Διαφορά

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, όπως ορίζει ο ν. 4387/16 προβλέπεται η διαδικασία αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12η Μαϊου 2016 κύριων συντάξεων. ανταποδοτική σύνταξη, αφετέρου δε να υπάρξει προστασία των συντάξεων αυτών, με την πρόβλεψη χορήγησης προσωπικής διαφοράς στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα προκύψει κατά το στάδιο προσαρμογής τους. Επομένως έως 31 Δεκεμβρίου 2018 οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 12η Μαϊου 2016 διατάξεις. Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά και μετά την 1η Ιανουαρίου συμψηφισμένο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Στις περιπτώσεις που το ποσό είναι μικρότερο δηλαδή η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται  κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. (από 1η Ιανουαρίου 2019)

 

Από την έντυπη έκδοση του Στέλιου Παπαπέτρου spapap@naftemporiki.gr