Απάντηση του υφυπουργού Παναγιώτη Τσακλόγλου σε ερώτηση που κατέθεσε στην βουλή ο βουλευτής Χάρις Καστανίδης για συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες

ΣΧΕΤ: Η με αρ.πρ. 4362/4.4.2022 Ερώτηση.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Χάρη Καστανίδη, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του επανυπολογισμού των συντάξεων. Πέραν της γενικής αντιμετώπισης που υλοποιήθηκε μηχανογραφικά στις 31.12.2018, σταδιακά αντιμετωπίζεται κάθε κατηγορία συνταξιούχων, που παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και χρήζει ειδικής μεταχείρισης. Πέραν αυτού, σε κάθε επανυπολογιστέα σύνταξη ενσωματώνονται τυχόν μεταβολές από 1.1.2019 και μετά, οι οποίες επήλθαν τόσο βάσει της νομοθεσίας (ν. 4670/2020), όσο και βάσει των εξατομικευμένων στοιχείων κάθε περίπτωσης. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων όπως έλαβε χώρα την 1.1.2019 είναι μια διαρκής διαδικασία, που εξελίσσεται κάθε μήνα με την καταβολή των συντάξεων, λαμβάνοντας υπόψη κάθε τυχόν μεταβολή που επηρεάζει το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης. Η εκκαθάριση εξάλλου των διαφορών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τις διατάξεις του ν. 4670/2020, εξακολουθεί να διενεργείται σταδιακά εξυπηρετώντας χιλιάδες δικαιούχους με τακτικές και εμβόλιμες πληρωμές. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι για να λάβει ένας συνταξιούχος αναδρομικά και αυξήσεις με βάση τις εν λόγω διατάξεις, θα πρέπει να έχει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και να διατηρεί μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά.

2. Ως προς τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέρους της εφάπαξ παροχής έως το 2013. Έχει διασαφηνιστεί εγγράφως προς τις υπηρεσίες του πρ. ΕΤΕΑΕΠ, ότι κατά τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠΟΣΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πάσης φύσεως αποδοχές/απολαβές επί των οποίων έχουν επιβληθεί και παρακρατηθεί εισφορές και ότι θα πρέπει να προβεί οίκοθεν σε αναθεώρηση των εκδοθεισών αποφάσεων απονομής εφάπαξ παροχής με συνυπολογισμό των δευτερευουσών απολαβών στο μέσο όρο αποδοχών της τελευταίας πενταετίας.

3. Αναφορικά με την επεξεργασία των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν εκ νέου από ασφαλισμένους που η αρχική απόφαση συνταξιοδότησης εκδόθηκε μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 αλλά οι συντάξεις τους υπολογίστηκαν με το προϊσχύον καθεστώς. Σύμφωνα με το αριθμ. Σ93/1/169196/2-2-2018 γενικό έγγραφο της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ «μπορεί να γίνει δεκτή η δυνατότητα επανόδου της υπηρεσίας προς επανεξέταση υπόθεσης που έχει οριστικοποιηθεί, στην περίπτωση κατά την οποία έχει συντελεστεί μεταβολή της νομοθεσίας που δεν ελήφθη υπόψη μέχρι να κριθεί οριστικά το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας. Συνεπώς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επήλθε μεταβολή της νομοθεσίας, ενώ η υπόθεση βρισκόταν σε εκκρεμότητα και η μεταβολή αυτή δεν ελήφθη υπόψη κατά το χρόνο έκδοσης της διοικητικής πράξης, είναι δυνατή η ανάκληση της διοικητικής πράξης, προκειμένου το αίτημα να εξεταστεί με τις νέες διατάξεις, εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες για τον ασφαλισμένο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους του. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές η έναρξη συνταξιοδότησης τοποθετείται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας διάταξης». Το εν λόγω γενικό έγγραφο παραμένει σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι, η δυνατότητα ανάκλησης της συνταξιοδοτικής πράξης (σύμφωνα με τα παραπάνω) αφορά αποκλειστικά και μόνο αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (12/05/2016), εκκρεμούσαν σε κάποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ήτοι: α) δεν είχαν κριθεί, β) είχαν κριθεί και είχαν υποβληθεί εκατέρωθεν ενδικοφανείς ή δικαστικές προσφυγές, των οποίων η συζήτηση εκκρεμούσε, ή γ) δεν είχαν παρέλθει οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής. Επομένως, οι υπάλληλοι των τμημάτων απονομών συντάξεων του eΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους κάθε υπόθεσης καθώς και τις διατάξεις συνταξιοδότησης πριν και μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, κρίνουν αν το αίτημα για ανάκληση της απόφασης συνταξιοδότησης με βάση τους κανόνες του ανωτέρω γενικού εγγράφου και σε συνεργασία με τους ασφαλισμένους, είναι πράγματι προς το συμφέρον τους. Σε κάθε περίπτωση, η διεκπεραίωση των αρχικών αιτημάτων απονομής σύνταξης αποτελούν στρατηγικό σκοπό και προτεραιότητα της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ. Επομένως, σταδιακά θα συνεχιστεί και η επεξεργασία όλων των εκκρεμών αιτημάτων ανάκλησης της συνταξιοδοτικής απόφασης, ώστε να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους σε εύλογο χρόνο.

4. Όσον αφορά το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Με τον ν. 4826/2021 εισήχθη στο δημόσιο σύστημα επικουρικής ασφάλισης το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) στο οποίο, από 01/01/2022, ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας που θα υπάγονταν στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και προαιρετικά οι λοιποί νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, καθώς και όσοι ήδη ασφαλισμένοι το επιθυμούν, εφόσον έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και εφεξής. Σκοπός της εφαρμογής του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας της κοινωνικής ασφάλισης, η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τους συνταξιούχους, καθώς και η ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της επένδυσης των εισφορών προβλέπει για το ΤΕΚΑ διακριτές λειτουργίες (αναλογιστική, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικός έλεγχος) που ασκούνται από εξειδικευμένα πρόσωπα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διακυβέρνηση του Ταμείου. Όσον αφορά στην οικονομική του κατάσταση, προβλέπεται η υποχρέωση του ΤΕΚΑ να συντάσσει ετησίως χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σύμφωνα εξάλλου με το άρθρο 47 του ως άνω νόμου, τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΚΑ επενδύονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων, την ασφάλεια, την ποιότητα, την ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του, στη βάση της αρχής της συνετής διαχείρισης και της ανάπτυξης της οικονομίας. Προβλέπεται ότι το Ταμείο μεριμνά για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του ώστε να μειώνονται οι επενδυτικοί κίνδυνοι, να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από συγκεκριμένο επενδυτικό στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων και η υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων συνολικά. Καθορίζεται επίσης ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν μπορούν να διατεθούν ή χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους πέραν του σκοπού του, που είναι η διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τους συνταξιούχους και η βιωσιμότητα ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο επίσης συντελεί στην ανάπτυξη της οικονομίας. Επίσης, με το άρθρο 60 του αναφερόμενου νόμου, προβλέπεται ότι το κράτος εγγυάται την καταβολή ελάχιστης επικουρικής σύνταξης, η οποία θα είναι ανάλογη της πραγματικής αξίας του συνόλου των καταβληθεισών εισφορών, όπως αυτές απεικονίζονται λογιστικά στον Ατομικό Λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου.

5. Αναφορικά με το θέμα της αύξησης των ποσών των καταβαλλόμενων συντάξεων. Με την παρ. 4α του άρθρου 25 του ν. 4670/2020 προβλέπεται ότι από 1.1.2023 το συνολικό ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων αυξάνεται κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τον συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, διαιρούμενου δια του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Σημειώνεται ότι για όσους εκ των ανωτέρω η σύνταξη έχει επανυπολογισθεί βάσει του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4670/2020 και διατηρούν θετική προσωπική διαφορά, ήτοι το καταβαλλόμενο ποσό των προ του επανυπολογισμού συντάξεων τους είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, οι ανωτέρω κατ’ έτος αναπροσαρμογές συμψηφίζονται με το ποσό της προσωπικής τους διαφοράς και μέχρι εξάντλησης αυτού, οπότε στη συνέχεια θα υπάρξει αναπροσαρμογή στο καταβαλλόμενο ποσό και αυτών των συντάξεων. Σημειώνεται ακόμη ότι ειδικά για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, με το άρθρο 25 του ν. 4865/2021 και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, προσαυξημένο κατά πενήντα ( 50,00) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σε όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2021 λαμβάνουν οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, ενώ με το άρθρο πεντηκοστό τρίτο του ν. 4917/2022 και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, προβλέφθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ αντίστοιχα στους ευάλωτους συνταξιούχους για το Πάσχα του τρέχοντος έτους. Τέλος, ως προς την παροχή της δυνατότητας ρύθμισης, πέραν των 48 δόσεων, του φόρου εισοδήματος και των προστίμων που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Θέλετε να μοιραστείτε το άρθρο;

Facebook
Email

Διαβάστε και αλλά άρθρα