ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: Kύριον Πρωθυπουργό και αρχηγούς κομμάτων
Όπως είναι γνωστό, δυνάμει του άρθρου 25 παρ 4α του ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση) προβλέφθηκε από 1.1.2023 η πρώτη μετά από περισσότερα από δέκα έτη μειώσεων, αύξηση στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο προβλέπει : Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ` έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.
Επίσης όπως είναι γνωστόν, οι συνταξιούχοι πλέον χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Όσων οι συντάξεις τους έχουν εκδοθεί πριν τον 4387/16 (παλαιοί συνταξιούχοι) και όσων εξεδόθησαν μετά από αυτόν (νέοι). Για την δεύτερη κατηγορία συνταξιούχων (νέοι), η εν λόγω ρύθμιση, σημαίνει ότι από 1.1.2023 θα δουν καθαρή αύξηση στην καταβαλλόμενη τους σύνταξη.
Για τους παλαιούς συνταξιούχους, και δεδομένου του επανυπολογισμού που εφαρμόστηκε στις συντάξεις τους, υπάρχουν δύο διακριτές κατηγορίες
Α) Όσοι έχουν αρνητική προσωπική διαφορά
Β) όσοι έχουν θετική προσωπική διαφορά.
2
Στην περίπτωση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς, ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή της σύνταξης είχαν θετικό πρόσημο, δηλαδή το νέο επανυπολογισμένο ποσό, με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, προέκυψε μεγαλύτερο από το καταβλητέο τον Μάιο του 2016, οπότε προβλέπεται αύξηση σε πέντε δόσεις (έως το 2023). Η κατηγορία αυτών των συνταξιούχων , από 1.1.2023 θα δει αυξήσεις στο καθαρό καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης.
Στην περίπτωση της θετικής προσωπικής διαφοράς, ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή της σύνταξης είχαν αρνητικό πρόσημο, δηλαδή το νέο επανυπολογισμένο ποσό, με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, προέκυψε μικρότερο από το καταβλητέο τον Μάιο του 2016, οπότε και προβλέπεται διατήρηση της προσωπικής διαφοράς και «πάγωμα» της σύνταξης . Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της θα συμψηφίζεται με τις γενικότερες αυξήσεις που προβλέπεται να δίνονται στις συντάξεις από το 2023 και μετά (με βάση την εξέλιξη του ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή), έως ότου η προσωπική διαφορά εξαλειφθεί . Κατ΄αποτέλεσμα η μερίδα αυτή των συνταξιούχων δεν θα δει αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης πλην της περίπτωσης που η προσωπική αυτή διαφορά είναι εξαιρετικά μικρή.
Συγκεκριμένα για αυτήν την κατηγορία συνταξιούχων ο 4387/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρει χαρακτηριστικά:
β.β) Από την 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου.
3
Επειδή ο πληθωρισμός και η ακρίβεια καλπάζει , οδηγώντας το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων ολοένα μειούμενο, η μερίδα αυτή των συνταξιούχων, η οποία μάλιστα έχει υποστεί όλες τις μειώσεις επί των συντάξεων της και για διάστημα πέραν της δεκαετίας αναμένει την αύξηση του εισοδήματός της προτείνεται με το παρόν σχετική «ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ» επί του νόμου 4387/2016 και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωση (κατάργηση του όρου) της “θετικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ”.
Προτείνεται επομένως η διαγραφή των τελευταίων εδαφίων του άρθρου 14 παράγραφος 3 υποπερίπτωση ββ και βγ του ν. 4387/2016 τούτου εμφανιζόμενου απεικονιστικά ως εξής :
β.β) Από την 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο.
β.γ) Από την 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ` έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
Έτσι η προτεινόμενη διάταξη νόμου έχει ως εξής:
«Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4387/2016
Το άρθρο 14 παράγραφος 3 υποπερίπτωση ββ και βγ του ν. 4387/2016 τροποποιείται και ισχύει ως εξής :
«Άρθρο 14
β.β) Από την 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο.
β.γ) Από την 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ` έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.»
Καλούνται οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να υπερψηφίσουν την εν λόγω τροπολογία προκειμένου όλοι οι συνταξιούχοι να επωφεληθούν των επερχόμενων αυξήσεων.
ΤΟ ΔΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ