Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας-Θράκης

(όπως τροποποιείται)

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας-Θράκης», απαρτιζόμενος από τους Σιδηροδρομικούς που υπηρέτησαν στους τέως Σ.Ε.Κ. και νυν ΟΣΕ Περιφέρειας Θεσ/νίκης, τους συνταξιοδοτημένους από το Δημόσιο και Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Η με κάθε τρόπο διαφύλαξη και προαγωγή των ασφαλιστικών, οικονομικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών, η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους και η προστασία των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.
 2. Η μεταξύ των μελών καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η συνεργασία με άλλα συγγενή σωματεία για την υπεράσπιση των παραπάνω συμφερόντων των μελών.
 3. Η κοινωνική αναβάθμιση του κλάδου των συνταξιούχων με τη διεκδίκηση, ανάπτυξη και κατοχύρωση της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης των ασφαλιστικών φορέων, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των κάθε μορφής ιδρυμάτων και οργανισμών που έχουν σχέση με παροχές υπηρεσιών στους συνταξιούχους, καθώς και στα όργανα και επιτροπές δημοκρατικού προγραμματισμού.
 4. Η συμβολή του Σωματείου στην κατάκτηση και διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, της κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας των συνταξιούχων, της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
 5. Η συμβολή του Σωματείου στην ανάπτυξη ενός ρωμαλέου, αυτόνομου, ταξικού, ενωτικού, μαζικού και δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος των συνταξιούχων σε τοπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 6. Ο Σύνδεσμος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ελλάδος Π.Ο.Σ.Σ. με την οποία συνεργάζεται στενώς.
 7. Το Δ.Σ. δύναται να ιδρύσει Γραμματείες στις κυριότερες πόλεις της Βορείου Ελλάδος, ήτοι Έδεσσα – Δράμα – Αλεξανδρούπολη.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του σωματείου είναι:

 1. Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών που καθορίζονται από το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ελλάδας.
 2. Οι προς το σωματείο δωρεές, κληρονομιές ή ενισχύσεις κάθε φύσης.
 3. Έσοδα από εκδρομές, συνεστιάσεις, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κλπ.
 4. Οποιοδήποτε έσοδο από κάθε νόμιμη πηγή.

Άρθρο 3ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α) Μέλος του Σωματείου εγγράφεται κάθε συνταξιούχος της trainose, ή του Ο.Σ.Ε. τέως Σ.Ε.Κ. του Ν. 1342/71 και του Ν. 1405/83 με τις διατάξεις του Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.

Β) Οι χήρες και τα ορφανά των Σιδηροδρομικών Συνταξιούχων εφόσον δικαιούνται σύνταξη.

Οι ανωτέρω γίνονται μέλη του Σωματείου μετά από σχετική έγγραφη αίτησή τους και αφού εγκριθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να είναι μέλη του Σωματείου διαγράφονται με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και η κράτηση σταματάει στο τέλος του έτους.

Το νεοεγγραφέν μέλος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό.

Άρθρο 4ο

Τα τακτικά μέλη του σωματείου καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή το ποσό της οποίας ορίζεται με απόφαση του Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ελλάδας (Π.Ο.Σ.Σ.). Μέλη τα οποία καθυστερούν επί τρεις συνεχείς μήνες τη συνδρομή τους, στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Καταβάλλοντας όμως τις καθυστερημένες συνδρομές 10 (δέκα) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, ανακτούν τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 5ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος διαγράφεται:

1) Εάν βεβαιωθούν ενέργειες αντίθετες με τα συμφέροντα του σωματείου και των μελών του.

2) Εάν παραιτηθεί με έγγραφη αίτησή του.

Η διαγραφή γίνεται έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των μελών του.

Άρθρο 6ο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η περιουσία του Συνδέσμου αποτελείται από τις καταθέσεις του στην Εθνική ή άλλες αναγνωρισμένες τράπεζες, από τα έπιπλα και σκεύη όπως περιγράφονται στον απογραφικό πίνακα. Τα μηνιαία περισσεύματα από τις μηνιαίες εισπράξεις κατατίθενται από τον ταμία σε έναν από τους ανωτέρω οργανισμούς.

Άρθρο 7ο

Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με αρχαιρεσίες στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μέλος του σωματείου. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου έπονται της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποτελούν διαδικαστικώς τμήμα της. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζεται η εκλογική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 18.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, εκλέγει το Προεδρείο του. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία και τον Έφορο. Κάθε μέλος του Προεδρείου εκλέγεται με ξεχωριστή ονομαστική ψηφοφορία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγηθεί σχετική συζήτηση. Στις περιπτώσεις παραίτησης, παύσης ή θανάτου μέλους του Προεδρείου, το Δ.Σ. εκλέγει με την ίδια διαδικασία τον αντικαταστάτη του.

Σε κάθε πόλη της Μακεδονίας και Θράκης, η οποία είναι πρωτεύουσα νομού, μπορεί να ιδρυθεί αναγνωρισμένο παράρτημα του Συνδέσμου, εφόσον τηρηθούν οι ακόλουθες διαδικαστικές προϋποθέσεις: α) πενήντα (50) τουλάχιστον μέλη του Συνδέσμου, που είναι κάτοικοι του οικείου νομού, υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την τακτική Γενική Συνέλευση, β) η τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ίδρυση του αναγνωρισμένου Παραρτήματος.

Τα Παραρτήματα του Συνδέσμου έχουν δική τους Τριμελή Γραμματεία, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τα μέλη του Παραρτήματος, κατά τις ετήσιες τακτικές αρχαιρεσίες του Συνδέσμου, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους αναδεικνύεται ως ο Πρόεδρος του Παραρτήματος. Η Τριμελής Γραμματεία του Παραρτήματος είναι ο δεσμός επικοινωνίας του Παραρτήματος με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και υπόκειται στις αποφάσεις, εντολές και οδηγίες του. Η Τριμελής Γραμματεία ενημερώνει το Δ.Σ. για τις τοπικές υποθέσεις και εκτελεί τις αποφάσεις του σωματείου, σύμφωνα με τις εντολές του Δ.Σ.

Άρθρο 8ο

Η Διοίκηση του Συνδέσμου μεριμνά για τη λήψη όλων των καταλλήλων μέτρων προς επίτευξη του σκοπού του. Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Δύναται ν’ αλληλογραφεί και να παρουσιάζεται στις διάφορες Αρχές συμφώνως προς το Καταστατικό. Κανονίζει τα έξοδα διοικήσεως εν γένει όπως τις πάσης φύσεως δαπάνες «ενοίκιο, φως, θέρμανση, γραφική ύλη, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά και τηλεφωνικά τέλη, ενοίκια αιθουσών Γεν. Συνελεύσεων, συνδρομές στις εφημερίδες Κυβερνήσεως και λοιπές εφημερίδες». Καθορίζει τα έξοδα κινήσεως προέδρου και συμβούλων, τα έξοδα παραστάσεως προέδρου, τα έξοδα εισπράξεως συνδρομών, τα έξοδα αποζημιώσεως αντιπροσώπων ενοικίων και λειτουργίας των τμημάτων. Επίσης, καθορίζει τα έξοδα κινήσεως των μελών του Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο

Τα μέλη της Διοίκησης του Συνδέσμου συνέρχονται σε τακτική συνέλευση μια φορά κάθε μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή με έγγραφη αίτηση τριών μελών αυτής. Στην αίτηση αναγράφονται τα συζητητέα θέματα, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει συνεδρίαση εντός 3 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η Διοίκηση του Συνδέσμου βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 10ο

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δεν παρευρίσκεται επί τρεις συνεδριάσεις άνευ σοβαρού λόγου ή καθυστερεί συνδρομές για περισσότερους από έξι (6) μήνες αδικαιολόγητα ή σε περίπτωση θανάτου αυτού, αντικαθίσταται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρώτο επιλαχόντα, και σε περίπτωση που και τούτος κωλύεται, από τον δεύτερο μέχρι εξαντλήσεως του πίνακα της πρώτης πεντάδας των επιλαχόντων συμβούλων.

Άρθρο 11ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο στα Δικαστήρια και σε όλες γενικά τις Αρχές, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές. Καλεί, διευθύνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα γενικά, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου μπορεί να αναλάβει ο Αντιπρόεδρος ορισμένα καθήκοντα, και ιδίως τις επαφές με άλλες οργανώσεις και τις εσωτερικές σχέσεις του σωματείου.

Άρθρο 12ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας βοηθούμενος υπό του ειδικού γραμματέως εκτελεί όλη τη γραφική υπηρεσία του Συνδέσμου, συνυπογράφει όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα μαζί με τον Πρόεδρο, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κρατεί τη σφραγίδα του Συνδέσμου, τηρεί όλα τα βιβλία του Συνδέσμου, επιμελείται εν γένει την τάξη και τα αρχεία και είναι ενήμερος για τις εργασίες του Συνδέσμου.

Άρθρο 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του Σωματείου. Διενεργεί όλες τις πληρωμές με βάση εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και τη δική του. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει την πληρωμή καθώς και εξοφλητική απόδειξη αυτού που εισπράττει.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει σε πιστωτικό οργανισμό όλα τα χρήματα του σωματείου, κρατώντας στα χέρια του ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις γίνεται από τον Ταμία μετά από ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου και βιβλίο περιουσίας του Σωματείου, ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών σχετικά με τις καταβαλλόμενες εισφορές των μελών και διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Σε κάθε συνεδρίαση υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο περιληπτικά κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα, στο τέλος δε του χρόνου τον Απολογισμό της διαχείρισης με βάση τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό της προηγούμενης χρήσης. Στις Γενικές Συνελεύσεις διαβάζει τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό που συνοδεύεται από έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 14ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά κάθε έτος, στις αρχές του μήνα Μαΐου. Οι συνελεύσεις είναι σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της έδρας του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη αυτή Συνέλευση των μελών, καλείται νέα με τα ίδια θέματα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη. Κατά τη δεύτερη Γενική Συνέλευση υπάρχει απαρτία με όσα και αν παρίστανται μέλη εκ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της έδρας του Συνδέσμου. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης, τα προς συζήτηση θέματα, καθώς και εάν η συνέλευση είναι η πρώτη ή η δεύτερη ή έκτακτη. Τα πρακτικά των συνελεύσεων συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. Αποφάσεις της Συνέλευσης που αναφέρονται σε εκλογή προσώπων λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, επί άλλων δε θεμάτων με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση των μελών.

Άρθρο 15ο

Οι έκτακτες συνελεύσεις καλούνται α) με απόφαση της Διοίκησης του Συνδέσμου, β) με αίτηση της ελεγκτικής επιτροπής, και γ) όταν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο. Ως προς την ύπαρξη απαρτίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει την έκτακτη συνέλευση των μελών εντός 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης. Κατ’ αυτήν συζητούνται αποκλειστικώς τα θέματα για τα οποία συν εκλήθη ή εκείνα τα οποία ήθελε αποφασίσει η Διοίκηση του Συνδέσμου.

Άρθρο 16ο

Η έκτακτη συνέλευση έχει δικαίωμα να κρίνει τη διοικητική και οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, και να λαμβάνει αποφάσεις. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων εν γένει λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ημίσεος πλέον ενός των παρόντων, και είναι άκυρες εάν η συνέλευση δεν είχε την προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία.

Άρθρο 17ο

Κατά την τακτική συνέλευση υποβάλλονται προς έγκριση ο ισολογισμός και απολογισμός του λήξαντος έτους, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.

Άρθρο 18ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου, οι εκπρόσωποι του σωματείου στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ελλάδος, καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες του επόμενου έτους, εκλέγονται με αρχαιρεσίες στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μέλος του σωματείου. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται μετά τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποτελούν διαδικαστικώς τμήμα της.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση και αμέσως με ευθύνη του Δ.Σ. καταρτίζεται ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο. Η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, αποφασίζει ρητώς σχετικά με το εάν στις συγκεκριμένες αρχαιρεσίες, τα μέλη θα έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου ή όχι. Η χρονική διάρκεια (αριθμός ημερολογιακών ημερών) των αρχαιρεσιών αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, όπως επίσης και οι ώρες στις οποίες θα επιτρέπεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι τα μέλη θα έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, η χρονική διάρκεια των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε καμία περίπτωση η χρονική διάρκεια των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Αφετηρία της χρονικής διάρκειας των αρχαιρεσιών είναι η ημερομηνία περάτωσης της συζήτησης στη Γενική Συνέλευση.

Υπεύθυνη για τις αρχαιρεσίες είναι η Εφορευτική Επιτροπή. Στην εκλογική διαδικασία δικαιούται να παρίσταται εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ελλάδος, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας:

α) ονομαστικό κατάλογο (Μητρώο) των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου,

β) επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων,

γ) λευκούς μικρούς φακέλους (φάκελοι Α), μέσα στους οποίους θα βάζουν οι εκλογείς ψηφοδέλτια,

δ) ταχυδρομικούς φακέλους (φάκελοι Β), στους οποίους θα αναγράφονται εντύπως τα εξής: α) στη μία πλευρά, Προς την Εφορευτική Επιτροπή Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας-Θράκης – POST RESTANT – Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 30 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, β) στην άλλη πλευρά, στοιχεία του αποστολέα αναγραφόμενα από τη Γραμματεία του σωματείου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ένδειξη υπογραφής του αποστολέα),

ε) άλλους ταχυδρομικούς φακέλους κίτρινου χρώματος (φάκελοι Γ) μεγαλύτερους των προαναφερθέντων (Α και Β), οι οποίοι προορίζονται για να περιέχουν τους προηγούμενους φακέλους μαζί με έντυπες οδηγίες για τη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου,

στ) τετράδιο διαλογής ψήφων.

Προς διευκόλυνση του έργου της Εφορευτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. προετοιμάζει ολόκληρο το εκλογικό υλικό και το αποστέλλει μαζί με την ένδειξη Εφορευτική Επιτροπή, εντός των φακέλων Γ, στους παραλήπτες ψηφοφόρους. Στα μέλη που είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση και στα μέλη του σωματείου που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη ο φάκελος με το εκλογικό υλικό (φάκελος Γ) επιτρέπεται να παραδίδεται αυτοπροσώπως και οι παραλήπτες υπογράφουν σε σχετική κατάσταση. Στα υπόλοιπα μέλη, το εκλογικό υλικό (φάκελοι Α, φάκελοι Β, ψηφοδέλτιο και οδηγίες) αποστέλλεται εντός του φακέλου Γ. Η ταχυδρομική αποστολή του εκλογικού υλικού στα μέλη του σωματείου μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον το αποφασίσει ρητώς η Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχει κάθε μέλος του σωματείου, ακόμη και αν δεν ήταν παρόν κατά τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του σωματείου ασκούν το εκλογικό δικαίωμά τους με τον ακόλουθο τρόπο:

Άμεση άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στον χώρο ψηφοφορίας: Ο εκλογέας εισέρχεται σε ειδικό κλειστό χώρο («παραβάν») και αφού επιλέξει τους υποψηφίους της προτιμήσεώς του, εσωκλείει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο Α. Έπειτα εξέρχεται και ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

Επιστολική ψήφος: Εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει ότι στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία τα μέλη θα έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, ο εκλογέας αφού παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς το εκλογικό υλικό, επιλέγει με σταυροδοσία τους υποψηφίους της αρεσκείας του και εσωκλείει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο Α. Έπειτα εσωκλείει τον φάκελο Α στον φάκελο Β και τον ταχυδρομεί προς την Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών και στη διεύθυνση της έδρας του σωματείου.

Ο εκλογέας δικαιούται να επιλέξει τους υποψηφίους της αρεσκείας του, σε αριθμό μέχρι το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) των εκλεγησομένων, θέτοντας σταυρό δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Συνεπώς, έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν από έναν (1) έως τέσσερις (4) υποψηφίους για το Δ.Σ., έναν (1) υποψήφιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή και αναλόγως με τον αριθμό των εκλεγομένων αντιπροσώπων για την Ο.Σ.Σ.Ε.

Στις περιπτώσεις που η διάρκεια των αρχαιρεσιών εκτείνεται πέραν της μίας ημέρας, τίθεται ωράριο ψηφοφορίας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. Η κάλπη κλειδώνεται κατά την έναρξη των αρχαιρεσιών και η κλειδαριά αφαιρείται μόνον στη λήξη των αρχαιρεσιών. Το κλειδί της κάλπης έχει μόνον ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Εκτός από το κλείδωμα, η οπή της κάλπης σφραγίζεται καθημερινώς με τη λήξη του ωραρίου ψηφοφορίας και αποσφραγίζεται με την έναρξη του ωραρίου ψηφοφορίας. Η σφράγιση γίνεται με την έναρξη του ωραρίου ψηφοφορίας. Η σφράγιση γίνεται με τη χρήση ισπανικού κεριού. Κάθε μέρα των αρχαιρεσιών, με την έναρξη του ωραρίου ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αποσφραγίζει την κάλπη, αφού η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι σφραγίδες που είχε θέσει την προηγούμενη ημέρα είναι άθικτες. Σχετικώς συντάσσεται πρακτικό. Με τη λήξη του ωραρίου ψηφοφορίας, η κάλπη σφραγίζεται και σχετικώς συντάσσεται πρακτικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και κατά τις ώρες που τα μέλη δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η κάλπη φυλάσσεται κλειδωμένη και σφραγισμένη σε ειδικό χώρο, με επιμέλεια της Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά τις ώρες που τα μέλη μπορούν να προσέρχονται και να ψηφίζουν, στον χώρο όπου βρίσκεται η κάλπη έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται ο κάθε υποψήφιος.

Μετά τη λήξη της διάρκειας των αρχαιρεσιών, η Εφορευτική Επιτροπή, εφόσον δόθηκε δικαίωμα επιστολικής ψήφου στα μέλη, αποσφραγίζει τους φακέλους Β που παρέλαβε, βγάζει μέσα από αυτούς τους φακέλους Α και τους ρίχνει μέσα στην κάλπη, η οποία ανακινείται. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού αφαιρέσει την κλειδαριά της κάλπης, βγάζει έναν-έναν τους φακέλους Α από αυτήν, αριθμεί το ψηφοδέλτιο κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη, σημειώνει πάνω σε αυτό τον αριθμό των σταυρών που τέθηκαν και διαβάζει τα ονόματα των εκάστοτε επιλεχθέντων υποψηφίων, θέτοντας τη μονογραφή του δίπλα σε κάθε σταυρό. Ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής σημειώνει στο τετράδιο διαλογής κάθε ψήφο, με σχετική σημείωση παραπλεύρως στο όνομα κάθε υποψηφίου.

Η διαδικασία της διαλογής των ψήφων είναι δημόσια. Δικαιούται να παρευρεθεί σε αυτήν κάθε μέλος. Η διαλογή των ψήφων δεν μπορεί να διακοπεί για κανένα λόγο ή αιτία. Διεξάγεται συνεχώς μέχρι την εξαγωγή του συνολικού αποτελέσματος. Ως επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως, μέχρι της συμπληρώσεως του αριθμού των εκλογίμων για κάθε αξίωμα. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ανακηρύσσονται επιλαχόντες.

Για τη διαλογή των ψήφων και το αποτέλεσμα της εκλογής συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της. Το πρακτικό, το τετράδιο διαλογής των ψήφων και τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στο Δ.Σ. και φυλάσσονται από αυτό για όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Άρθρο 19ο

Ο Σύνδεσμος δεν διαλύεται, εφόσον δέκα τουλάχιστον μέλη εξακολουθούν να πληρώνουν τις συνδρομές τους προς τον Σύνδεσμο, είναι ωστόσο δυνατό κατόπιν αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των μελών, και έπειτα από πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, να συγχωνευθεί με άλλον ομοιο επαγγελματικό σύνδεσμο με σκοπό να ενοποιηθούν τα σωματεία των συνταξιούχων του κλάδου σε έναν ενιαίο Σύνδεσμο.

Άρθρο 20ο

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα κυκλική που αναγράφει την επωνυμία «Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας-Θράκης» και στο μέσο αυτής τη χρονολογία ιδρύσεώς του 1930.

Άρθρο 21ο

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί ασχέτως χρόνου από την εφαρμογή του, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο κατά την πρόταση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/20 των τακτικών μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται παρουσία του 1/3 του αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της έδρας του Συνδέσμου, καθώς και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 22ο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τη Διοίκηση του Συνδέσμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί σωματείων.

Άρθρο 23ο

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 23 άρθρα. Τροποποιήθηκε, αναμορφώθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου της 24-5-2015.

Θεσσαλονίκη 28-5-2015

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ